EnergiaTender

Munka és tűzvédelem

Kérje szakértő segítségünket a munka és tűzvédelem területén

Munka és tűzvédelem

Szakértő partnerünk segíti vállalkozását

EKR

Munka és tűzvédelem – feladatok, melyekre szakértő partnerünk megoldást kínál:

 • Jogszabályok által előírt dokumentációk elkészítése
 • Munka és tűzvédelemmel kapcsolatos oktatások megtartása, azok dokumentálása
 • Munka és üzemi balesetek kivizsgálása, ügyintézése
 • Rendszeres területbejárás, riportok készítése
 • Hatósági ellenőrzéseken való részvétel, képviselet
 • Munka és tűzvédelem eszközeinek, egyéni védőeszközök, piktogramok, táblák biztosítása
 • Munkavédelmi és munkaruházat beszerzése, biztosítása
 • Eseti vagy rendszeres szolgáltatás

Abban az esetben is forduljon hozzánk bizalommal, ha jogszabály szerint nem kötelezett folyamatos munka és tűzvédelemre az Ön vállalkozása.

Munkavédelem

Munka és tűzvédelem

EKR

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények, eszközök, előírások összessége. A munkavédelem célja, hogy minden szervezett munkavégzés egészséges, biztonságos körülmények között történjen, balesetek, foglalkozási ártalmak és megbetegedések bekövetkezése nélkül. A balesetek, foglalkozási ártalmak megelőzése nem csak és kizárólag a munkáltató kötelezettsége, hanem a munkát végző alkalmazottak felelőssége is. A munkavédelmi előírások megvalósítása és a szabályok betartása a munkavállalónak és a munkáltatónak egyaránt érdeke és feladata.

 • munkavédelmi oktatások
 • munkavédelmi képviselők továbbképzése
 • kockázatértékelés készítése
 • kémiai kockázatértékelés készítése
 • közreműködés a biológiai kockázatértékelés elkészítésében
 • kapcsolattartás a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval
 • kapcsolattartás a munkavédelmi hatósággal
 • egyéni védőeszköz juttatás kidolgozása
 • segítség a megfelelő egyéni védőeszközök beszerzéséhez
 • munkavédelmi szabályzat készítése
 • munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása
 • munkabalesetek kivizsgálása
 • munkavédelmi ellenőrzések végzése
 • üzembe helyezést megelőző vizsgálat elvégzése
 • ittasság vizsgálat végzése
 • munkavédelmi szaktanácsadás műszaki fejlesztésekhez
 • hatósági ellenőrzéseken való részvétel

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit törvényben szabályozza. (1993. évi XCIII. törvény)

munka- és tűzvédelem

Munkavédelmi oktatás

Munka és tűzvédelem

EKR

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

 • munkába álláskor,
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor,

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. (1993. évi XCIII. törvény 55. § (1))

 1. a veszélyek elkerülése;
 2. a nem elkerülhető veszélyek értékelése;
 3. a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;
 4. az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére;
 5. a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása;
 6. a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;
 7. egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására;
 8. a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest;
 9. a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.
 1. a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai;
 2. a veszélyek azonosítása;
 3. a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
 4. a kockázatot súlyosbító tényezők;
 5. a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
 6. a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
 7. a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;
 8. az előző kockázatértékelés időpontja.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.

 1. a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni;
 2. rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
 3. a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;
 4. a technológia változtatását és az új technológia bevezetését érintő döntés előtt megtárgyalni a munkavállalókkal, valamint munkavédelmi képviselőikkel a változtatás, vagy bevezetés egészségre és biztonságra kiható következményeit;
 5. a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;
 6. a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fejezet rendelkezéseinek megfelelően eljárni;
 7. biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, kielégítő higiénés állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását;
 8. teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására;
 9. a munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásáról az e törvényben meghatározott módon gondoskodni és az előírt feladatok ellátására e törvényben meghatározott személyt, illetve szervezetet biztosítani. (Munka és tűzvédelem 1993. évi XCIII. törvény [Munkavéd. tv.] 54. § (1))

Tűzvédelem

Munka és tűzvédelem

EKR

Szakértő partnerünk a munka és tűzvédelem keretében segíti vállalkozása biztonságos működését!


A tűzvédelem a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot és mindezek biztosítását jelenti.
A megelőző tűzvédelem a tűzesetek megelőzésére, terjedésének megakadályozására, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások betartására irányuló tevékenység.

A tűzvédelmi előírások egyik fontos részét képezik a tűzoltó készülékek, fali és föld alatti, illetve föld feletti tűzcsapok ellenőrzése, dokumentálása, karbantartása. A tűzoltó készülékek rendszeres ellenőrzése az üzembentartó gazdasági társaság feladata.

 • tűzvédelmi oktatások megtartása
 • tűzvédelmi szabályzat elkészítése
 • tűzriadó-terv elkészítése, gyakoroltatása
 • tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése, javítása, dokumentálása
 • a vállalkozás tűzvédelmi besorolásának elkészítése,
 • a szükséges tűzoltó-felszerelés meghatározása, segítség a legolcsóbb, de megbízható eszközök beszerzésében
 • tűzvédelmi ellenőrzések megtartása
 • javaslatok tétele a Vállalkozás tűzbiztonságának fejlesztése céljából
 • hatósági ellenőrzéseken való részvétel
Munka és tűzvédelem Energiatender

Tűzvédelmi oktatás

Munka és tűzvédelem

EKR

A tűzvédelmi oktatás nem csak azért elengedhetetlenül fontos, mert jogszabályi kötelezettség és a hatóság szigorúan ellenőrzi, hanem mert a munkavállalóknak a munkába lépés előtt ismerniük kell azokat a tűzveszélyt okozó tevékenységeket, amik a munkakörnyezetükből fakadhatnak. Nagyon fontos továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy a tűzvédelem nem csak a nyílt lángot alkalmazó tevékenységre, munkakörnyezetekre vonatkozik, hiszen egy irodában vagy munkahelyi konyhában, figyelmetlenség miatt is kialakulhatnak tűzveszélyes helyzetek.

Munka és tűzvédelem: A vállalkozásoknak kötelessége felkészülni az esetleges tűzesetekre, nagy figyelmet fordítva a megelőzésre, a felkészítésre és az elhárításra. A tűzvédelem megvalósítására a munkáltatóknak biztosítaniuk kell a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról, a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

 • minden munkahelynek tevékenysége során úgy kell működnie, hogy tűzvédelmi szempontból ne okozzanak veszélyt, létrehozott termékeikkel, szolgáltatásaikkal,
 • a munkavállalók számára biztonságos környezetet kell biztosítaniuk,
 • a tevékenységüknek megfelelő tűzvédelemről kell gondoskodniuk,
 • gondoskodniuk kell a tűz észleléséhez és eloltásához szükséges feltételekről,
 • a meghatározott ingatlanokat tűzveszélyességi osztályokba kell sorolniuk „A”-tól (fokozottan tűz- és robbanásveszélyes), „E” (nem tűzveszélyes)-ig,
 • az 5 főnél nagyobb létszámot foglakoztató, vagy az 50 főnél nagyobb befogadóképességű létesítményt üzemeltető vállalkozásoknak, tűzvédelmi szabályzat kell készíteniük,
 • tűzriadó tervvel kell rendelkezniük,
 • jól látható helyeken és értelmezhető módon fel kell hívniuk a figyelmet a tűz- és robbanásveszélyre
 • tűzvédelmi oktatásban kell részesíteniük minden munkavállalót.
A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény fokozásához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk. A cookie-k (sütik) használatának szabályzatáról bővebb információt és tájékoztatást a linkre kattintva tudhat meg: