EnergiaTender

Energetikai szakreferens

Tudta Ön, hogy mint gazdálkodó szervezet köteles lehet energetikai szakreferens igénybevételére?

Energetikai szakreferens

EnergiaTender

EKR

Minden gazdálkodó szervezet igyekszik a számára leginkább megfelelő szakértő partnert kiválasztani. Az előző években nagyban eltérő minőségű, tartalmú és árazású szolgáltatásokkal lehetett találkozni a piacon, beleértve az energia kereskedők komplex ajánlatát is.

Az EnergiaTender minden esetben törekszik arra, hogy a törvényi kötelezettségen felül, egy hosszútávú energetikai szolgáltatást alakítson ki Önnel! Célunk, hogy tevékenységünk nagyobb eredményt hozzon, mint amekkora költségráfordítást igényel, valamint a feladatok ellátása önfenntartó folyamat legyen.

Az előírásokon felül javaslatot teszünk a jogszabályoknak megfelelő almérési rendszer kialakítására, illetve az Ön kérésére ajánlatot adunk a rendszer kiépítésére!

Tanácsadói együttműködés a jogszabályi kötelezettségeken túl! Értéket teremtünk a kötelezően igénybevételre kerülő szolgáltatás nyújtása során is.

Az energetikai szakreferens javaslatok szintjén részt vesz a gazdálkodó szervezet energiapolitikai és energetikai stratégiai céljainak megalkotásában, ösztönözve azt az energiahatékonysági és megújulóenergia-kapacitásnövelésre irányuló fejlesztésekre, melynek alapját a havi rendszerességgel ellenőrzött mért fogyasztási adatok és azok kiértékelései adják.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. (1) bekezdése kimondja, hogy a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításának 7/A. § (1) bekezdése által meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezet köteles, legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független, megfelelő szakértelemmel és képzettséggel rendelkező energetikai szakreferenst igénybe venni.

Az energiahatékonysági jogszabályok minden gazdálkodó szervezet számára kötelezővé teszik az energetikai szakreferens igénybevételét egy meghatározott energiafogyasztás felett!

A 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításának a 7/A. § (1) bekezdése alapján minden olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves végsőenergia-felhasználásának átlaga meghaladja a

 • 400 000 kWh villamos energia mennyiséget, vagy
 • 100 000 m³ földgáz mennyiséget, vagy
 • 3 400 GJ hőmennyiséget,

köteles energetikai szakreferenst igénybe venni.

A szabályozás nem tesz különbséget a gazdálkodó szervezet tulajdonosi köre szempontjából, így függetlenül attól, hogy kis-, közepes vállalkozás vagy nagyvállalat, állami tulajdonú szervezet, közintézmény, költségvetési szerv vagy helyi önkormányzat, egyformán kötelezett lehet egy szakreferens foglalkoztatására!

Milyen feladatai vannak?

Energetikai szakreferens

EKR

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az Ön szervezetének működésében és döntéshozatalában!

 • figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,
 • tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a gazdálkodó szervezet számára,
 • közreműködik az Ehat. tv. 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében, és az adatszolgáltatást a gazdálkodó szervezet nevében benyújtja a Hivatalhoz (ld.: 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet 3. § (2) bekezdés),
 • részt vesz a gazdálkodó szervezet alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában,
 • 2018. 01.01-től a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében alkalmazott almérők adatait nyilvántartja és azokat a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pontban leírtak alapján havi és éves jelentésben megküldi,

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pontja alapján:

 • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energia-hatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
 • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
 • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
 • ellátja az energiabeszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
 • nyilvántartja a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében felszerelt almérők adatait.

Az EnergiaTender vállalja a fent említett feladatok teljes körű ellátását!

Segítünk azoknak, akik a kötelezettségekből is versenyelőnyt kovácsolnának!

Energetikai Szakreferens EnergiaTender

GYIK - Amit még tudni érdemes!

Energetikai szakreferens

EKR
 • Az energetikai szakreferens igénybevételi kötelezettségre, valamint a szakreferensi tevékenységre az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény,

 • Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet),
 • A nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet,
 • Az energetikai auditálási és energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával összefüggő díjakról szóló 16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet, vonatkozik.

Munkajogilag független: nem áll az adott gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban – a munkaviszony fogalma a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján határozható meg.

Társasági jogilag független: az energetikai szakreferens nem vezető tisztségviselője, nem tagja az adott gazdálkodó szervezetnek – ideértve a részvényest is –, valamint nem tagja a gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának. Ugyanez érvényes a kötelezett gazdálkodó szervezetnek a gazdálkodó szervezet formában működő energetikai szakreferenshez való viszonyában is.

A vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű rendelkezések nem határoznak meg összeférhetetlenségi szabályokat ugyanazon vállalkozás számára történő energetikai auditori és energetikai szakreferensi szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

Ha a gazdálkodó szervezet kevesebb mint 3 éve kezdte meg működését, akkor a törtidőszakra vonatkozó fogyasztási adatait kell éves szintre vetíteni és ez alapján az éves fogyasztási átlagot megállapítani.

Amennyiben a PB-gáz és a gázolaj elégetéséből eredő hő kerül felhasználásra, a termelt hőt GJ mértékegységre történő átváltást követően kell az energiafelhasználási adatokhoz hozzászámítani.

A közlekedési, szállítási vagy mezőgazdasági termelési célú, villamos energiától és földgáztól eltérő formájú üzemanyag (pl. gázolaj) felhasználása figyelmen kívül hagyható a kötelezettség megállapítása során.

Az Ehat. vhr. új 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott fogyasztási átlagokat vagylagos feltételekként kell figyelembe venni, azaz, ha a gazdálkodó szervezet végsőenergia felhasználásának átlagértéke meghaladja az Ehat. vhr. 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott bármely fogyasztási mennyiséget, akkor köteles energetikai szakreferens igénybevételére.

Ha mérő (almérő, bármely fogyasztásmérő vagy számláló műszer, költségmegosztó készülék, hőmennyiségmérő stb.) felhasználásával kerül mérésre a továbbadott energia a gazdálkodó szervezetek között, akkor a továbbadott energiamennyiség figyelmen kívül marad a továbbadó gazdálkodó szervezet vonatkozásában, az energetikai szakreferens igénybevételi kötelezettség alapjául szolgáló feltételek megállapítása kapcsán.

Mérő (almérő, bármely fogyasztásmérő vagy számláló műszer, költségmegosztó készülék, hőmennyiségmérő stb.) nélkül továbbadott energia a továbbadó gazdálkodó szervezet energiafogyasztásának számít.

Az energiahatékonysági jogszabályok meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára teszik kötelezővé az energetikai szakreferens igénybevételét, és nem tesznek különbséget a gazdálkodó szervezet tulajdonosi köre szempontjából.

Az energiahatékonysági jogszabályok meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára teszik kötelezővé az energetikai szakreferens igénybevételét. Ha a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti ajánlatkérő, azaz közintézmény, a feladatait gazdálkodó szervezeti formában látja el és jogszabályban meghatározott energiafogyasztással rendelkezik, akkor köteles energetikai szakreferens igénybevételére.

Az energetikai szakreferens igénybevételére a meghatározott energiafogyasztású, Ehat. tv. 1. § 16. pontja szerinti gazdálkodó szervezet köteles.

A költségvetési szerveket és helyi önkormányzatokat – mint az Ehat. tv. 1. § 23. pontja szerinti közintézményeket – érintően az Ehat. tv. 11/A. § rendelkezik.

A megyei, fővárosi kormányhivatal a Hivatal kezdeményezésére kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetet, amely a meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság ismételten kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege hárommillió forint lehet.

Miért éppen az EnergiaTendert bízza meg?

Energetikai szakreferens

Segítünk, hogy az Ön vállalati igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatást vehesse igénybe, amelynek a hozzáadott értékét arányosnak tartja majd!

Ugyan az energetikai szakreferens megbízásával a gazdasági társasága törvényi kötelezettségének tesz eleget, ez nem jelenti azt, hogy Önnek egy jó szakember révén nem nyílik lehetősége konkrét energetikai költségmegtakarítások elérésére is!

A szakreferens foglalkoztatására kötelezett gazdasági társaságoknak energiafogyasztásuk függvényében almérő telepítési kötelezettsége is van (Enhat. 2015. évi LVII. trv.). Így javaslatot teszünk Önnek a jogszabályoknak megfelelő almérési rendszer kialakítására, illetve kérésére kedvezményes ajánlatot adunk a rendszer kiépítésére azon ügyfeleink részére, akiknél a szakreferens feladatkört is mi látjuk el.

Lehetőséget biztosítunk az Energetikai Auditban foglaltak végrehajtására. A nagyvállalati auditra kötelezett szervezeteknél az audit önmagában nem garantálja, hogy az abban foglalt korszerűsítési, költségcsökkentési célzatú változtatások meg is valósuljanak. A 4 évente elkészített auditokban foglaltak megvalósítását egy jó szakreferens, szakmai támogatással, és akár energiahatékonysági adókedvezmények bevonásával is képes felügyelni, menedzselni!

A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény fokozásához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk. A cookie-k (sütik) használatának szabályzatáról bővebb információt és tájékoztatást a linkre kattintva tudhat meg: