EnergiaTender

Biztosítás közvetítés

"Feltérképezzük az Ön segítségével azt, hogy vállalkozása életében melyek azok a területek, ahol egy jól átgondolt biztosítás megkötésével a vállalat jövőjét tudja biztosítani!"

Független tanácsadó partnerünk bevonásával

Biztosítás közvetítés

EKR

Partnerünk és az Ön segítségével feltérképezzük azt, hogy vállalkozása életében melyek azok a területek, ahol egy jól átgondolt biztosítás megkötésével a vállalat jövőjét tudja biztosítani!


Ellentétben a biztosítók ügynökeivel, partnerünk független tanácsadóként csak a megbízóink felé van elkötelezve. Biztosítás közvetítés keretében semleges és független szaktanácsadóként az a feladata, hogy a széleskörű biztosítási piac ajánlatai közül a legmegfelelőbbet dolgozza ki az Ön és vállalata számára.

Kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok számára is számos megoldást ismer, melyekkel vagyontárgyaikat biztosíthatják és kollégáikat jutalmazhatják.

Átfogó biztosítási lehetőségek a teljesség igénye nélkül, melyekkel partnerünk által segíthetjük vállalkozása működését:

Vállalati biztosítás cége biztonságáért

 • Vállalati vagyonbiztosítás
 • Tűz- és elemikár biztosítás
 • Felelősségbiztosítás
 • Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás
 • Építési- és szerelésbiztosítás
 • Géptörés biztosítás
 • Elektromos berendezés biztosítás
 • Külső adathordozó biztosítás
 • Gépjármű flotta biztosítás
 • Szállítmánybiztosítás
 • Mezőgazdasági biztosítás

Gépjárműve biztonságáért

 • Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
 • Casco
 • Asszisztencia

Családjának biztonságáért

 • Lakásbiztosítás
 • Életbiztosítás
 • Balesetbiztosítás
 • Egészségbiztosítás
 • Utasbiztosítás

Egy jó biztosítási rendszer

Biztosítás közvetítés

EKR

Egy jó biztosítási rendszer kidolgozása Önnek csupán némi idejébe kerül. Teljes körű megbízás esetén a szolgáltatás igénybevétele az Ön számára ingyenes, mivel tanácsadó partnerünk költségeit a vele szerződésben álló biztosító társaságok térítik meg.


A szakmai felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás megkötése, megléte lehet egy megrendelői elvárás vagy jogszabályi előírás. Felelős vezetőként tisztában kell lennie azzal, hogy a biztosítások mellett az aktív személy- és vagyonvédelem, a megelőzés is elengedhetetlenül fontos.

Felújítás, beruházás, korszerűsítés, telephely vásárlás estén is elengedhetetlen egy jól átgondolt biztosítás, a biztos megtérülés érdekében!

Ahogy nincs két egyforma tojás, úgy nincs két egyforma vállalkozás vagy biztosítás sem. Ön és a munkatársai ismerik a saját vállalkozásukat a legjobban és az ott előforduló kockázatokat, partnerünk pedig a különböző megoldási lehetőségeket a biztosítások és a kármegelőzés terén.

A biztosítási piacon egymás után jelennek meg új biztosítók új szolgáltatásokkal és új módozatokkal. Ajánlataik között azonban jelentős díj- és tartalmi különbségek vannak, gyakran még azonos módozatok esetén is. Ezek közül választani megfelelő szakmai ismeretek nélkül nehéz. Ebben segít partnerünk biztosítás közvetítés szolgáltatása.

Partnerünk magas szintű szakmai és piaci ismeretei alapján optimális feltételekkel tud testre szabott biztosítási megoldásokat ajánlani. Megóvva Önt egy téves döntés drága következményeitől. Segítségére lehet, akár új szerződés elkészítésekor, akár a már meglévő szerződéseivel kapcsolatos évfordulós és egyéb ügyintézés esetén is.

Partnerünkkel együttműködve levesszük az Ön válláról a biztosításokkal kapcsolatos ügyintézés minden gondját, segítséget kap a kárrendezésben is, természetesen az Ön érdekeit képviselve. Együtt segítjük abban is, hogy megfelelően tudjon gondoskodni vállalata tulajdonosainak és dolgozóinak jövőjéről, anyagi biztonságáról.

Biztosítás közvetítés

Néhány fontosabb biztosítás vállalkozása számára

Biztosítás közvetítés

EKR

Vállalkozása működése során szükség lehet a meglevő épületeket felújítani, vagy bővíteni, új berendezéseket beszerelni, beüzemelni, új épületet vagy gépsort kialakítani.

A vagyonbiztosítás a „normál” üzemmenet állapotára ad fedezetet. A vagyonbiztosítások segítenek abban, hogy egy nem várt esemény bekövetkezése után vállalatunk működése biztosított legyen. Biztosított vagyontárgy lehet minden olyan tárgyi eszköz, forgóeszköz, amely a vállalkozás tulajdonában van.

Az idegen tulajdonú vagyontárgyak is biztosíthatók, ha azokat a biztosított üzemelteti, illetve, ha megőrzésre átvette azokat és ezáltal védelmükben érdekelt.

A vállalkozások vagyonbiztosítása a tűz, robbanás és összeroppanás, valamint villámcsapás kockázatokra igénybe vehető alap vagyonbiztosításra épül.

Az alap vagyonbiztosítás további biztosítási elemek igénybevételével kiterjeszthető a vihar, árvíz és felhőszakadás, jégverés és hónyomás, vezetékek törése, idegen légi és földi jármű vagy tűzoltó berendezések meghibásodása okozta károk, elektromos áram okozta tűzkárok, tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződés, a villámcsapás másodlagos hatásával összefüggő kockázatokra.

A tűz- és elemikár biztosítás a működő vállalkozások, intézmények valamennyi saját vagyontárgyára, illetve a kártérítési felelősséggel használatukban lévő idegen vagyontárgyakra köthető.

Az általános felelősségbiztosítás keretében a biztosítás megtéríti azokat a károkat, amelyeket vállalkozása – a szerződésben megjelölt és jogszerűen folytatott – tevékenységével személyi sérüléses és/vagy szerződésen kívüli tárgyrongálás formájában, idegen harmadik személynek okozott, és az így okozott károkért a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Felelősségbiztosítási szerződés alapján Ön követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős és amelyet Önnek kellene megtéríteni a károsult részére.

A munkavállalók munkaviszonyukkal összefüggésben keletkezett kárát a Munka Törvénykönyve szabályozza. Eszerint a munkáltató a dolgozónak munkaviszony keretében okozott kárért vétkességre tekintet nélkül teljes mértékben felel.

E biztosítás keretében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződési feltételekben szabályozott körben, módon és mértékben a biztosított helyett megtéríti azokat a munkabalesetből eredő károkat, amelyekért a biztosított a magyar munkajog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A biztosítás fedezetet nyújt azon kártérítési követelésekre, amelyeket az Ön által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében az Ön szerződéses partnereinek okozott dologi károk miatt Önnel szemben támasztanak, feltéve, hogy az így okozott károkért Ön a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Biztosítás közvetítés:

A vállalkozások termékfelelősség biztosítása keretén belül a biztosítás megtéríti azokat a károkat, amelyekért vállalkozása kizárólag, mint a termék gyártója, forgalmazója vagy importálója a polgári jog és a termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Biztosítás közvetítés:

A gazdálkodás, termelés során előfordulhatnak olyan esetek, amikor a természeti és épített környezet elemei és tárgyai szenvednek kárt.

Azok a hirtelen, váratlan, előre nem látható környezetszennyezéssel járó, a normál üzemi módtól eltérő eseményre visszavezethető környezetkárosodások vonhatók biztosítási védelem alá, amelyekért az Ön vállalkozása a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Biztosítás közvetítés:

Néhány speciális, nagy felelősséggel járó szakma esetében jogszabály teszi kötelezővé a szakmai felelősségbiztosítás megkötését.

Például az orvosok és egészségügyi szolgáltatók csak szakmai felelősségbiztosítás birtokában kapnak engedélyt az ÁNTSZ-től, a vagyonvédelemmel foglalkozó cégeknek szintén szükséges a rendőrségi engedélyhez.

Könyvelőknek és tervezőknek nem kötelező, mégis előnyt jelent, hogy ha kárt okoznak, akkor egy biztosító áll helyt, ez az ügyfeleik számára biztonságot ad, és ők se mennek csődbe attól, hogy kárt okoztak valakinek.

Biztosítás közvetítés:

Vállalat a gazdasági eredményességén felül akkor válhat igazán sikeressé, ha munkavállalóiról az anyagi megbecsülésen túl felelős munkaadóként is széleskörűen gondoskodik.

Miért ne jutalmazhatná kollégáit egészségük megőrzésével. Számtalan olyan váratlan esemény történhet, amely súlyos terheket róhat a munkavállalókra.

A biztosítással a munkavállaló azt érezheti, hogy Ön nem hagyta magára, hiszen egyösszegű anyagi segítséget nyújt többek közt balesetekre, betegségekre, kórházi ápolásra, műtétekre, keresőképtelenségre, házastárs halálesetére, sőt, akár még a gyermekszületésre is.

Biztosítás közvetítés:

Az építőiparban működő társaságoknál, valamint az egyéb tevékenységet folytató vállalkozások beruházási és fejlesztési tevékenysége során végzett építési, szerelési munkálatai során bekövetkező előre nem látható események miatt keletkező azon károkra nyújt fedezetet, amelyek következtében az építési, szerelési teljesítések oly mértékben károsodtak, hogy az építési munkák tervszerű folytatásához szükséges a javítás, a helyreállítás, illetve a pótlás.

A biztosítás a kivitelezési folyamat egészére az előkészítéstől a karbantartási időszak befejezéséig védelmet nyújt, az építési és szerelési tevékenységek szinte teljes kockázati körére kiterjedő biztosítás, mely kiterjedhet a beruházók, kivitelezők és alvállalkozóik összességére egyaránt.

A biztosítás tehát mind a saját, mind a külső kivitelezők által megvalósítandó beruházásokhoz megköthető, akár új építésről/szerelésről van szó, akár felújításról, átépítésről.

Az Építés- és szerelésbiztosítás magában foglal egy felelősségbiztosítást is!

Biztosítás közvetítés:

A Géptörés biztosítás az ipari gépek, berendezések, készülékek előre nem látható, váratlan esemény miatt bekövetkező vagyoni károsodására vagy teljes működésképtelenségét eredményező géptörésből, gépbalesetből származó károk fedezetére köthető.

Ön a vállalkozási tevékenységében bekövetkezett, a géptörés biztosításban foglalt biztosítási események okozta üzemszünet következtében fellépő minden olyan többlet költséget megtérít a biztosító a géptörés-üzemszünet biztosítás keretében, amelyet a vállalkozás az üzemszünet bekövetkezte nélkül kigazdálkodhatott volna.

A biztosítás egyaránt megköthető mobil és rögzített gépekre is. Az érvényes géptörés-biztosítási szerződés alapján a biztosított gépek károsodásának javítására, szükség esetén pótlására is van lehetőség.

Biztosítás közvetítés:

Az elektromos berendezések és a számítógépek az üzletmenet, az automatizált termelési folyamat nélkülözhetetlen elemei, ezért kiesésük komoly gondot jelenthet.

Az elektromos berendezések és készülékek biztosítása magában foglalja a biztosított készülékek, berendezések, műszerek előre nem láthatóan, hirtelen bekövetkezett sérülés és megsemmisülés okozta olyan kárait, amelyek külső mechanikusan ható erőszak, meghatározott természeti csapások, betöréses lopás és rablás következtében állnak elő.

Biztosítás közvetítés:

A biztosítással a számítógépek külső adathordozói és az azokon lévő programok biztosíthatók. Feltétel, hogy az adatokat elektronikus adathordozókon, géppel olvasható formában és az általános adatvédelmi szabályok betartásával tárolják, hogy azok újra előállíthatóak, beszerezhetőek legyenek, valamint azok pótlása az Ön számára szükséges legyen.

Biztosítás közvetítés:

Akár egy kisebb flottáról van szó, akár egy egész kamionparkról, biztonságukra érdemes figyelmet fordítani, hiszen ezek a vállalkozása számára jelentős értéket képviselnek, hiányuk pedig pénzben mérhető veszteséget okozhat.

Biztosítás közvetítés:

Szárazföldön, vízen, levegőben óriási mennyiségű és értékű árut szállítanak világszerte. Útközben és a köztes raktározáskor számos váratlan természeti, baleset-eredetű és egyéb esemény következhet be, amely során az áru sérülhet, károsodhat, esetleg el is veszhet, jelentős veszteséget okozva Önnek.

A szállítmánybiztosítások széles köre segítséget nyújt az áruszállítással együtt járó kockázatok kezelésében.

Biztosítás közvetítés:

A biztosítók az állattenyésztést és növénytermesztést fenyegető elemi károk által okozott veszteség kompenzálásával a mezőgazdasági termelés, illetve gazdálkodás pénzügyi stabilitását teremtik meg tulajdonformától és birtokmérettől függetlenül.

A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény fokozásához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk. A cookie-k (sütik) használatának szabályzatáról bővebb információt és tájékoztatást a linkre kattintva tudhat meg: